תואר שני – מגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואית (MSc)

הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון מציעה תכניות השתלמות לתואר מגיסטר לסטודנטים המעוניינים לשלב שיטות מחקר, פיתוח ותכן הנדסיים בכל תחומי הרפואה.

הלימודים לתואר "מגיסטר למדעים" (עם תזה) מעניקים לסטודנט ידע רחב ורמה גבוהה של מומחיות בתחום מסוים. הסטודנט נדרש ללמוד מקצועות לפי תכנית ייחודית ולערוך מחקר, ובסיום הלימודים להגיש עבודת תזה.

המחקר יכול להיות עיוני או ניסויי, להתמקד בחקירה של תופעות ייחודיות במדע טהור או שימושי או להציג גישה מעשית יותר בתכן הנדסי או בתהליכי ייצור.

 

חדש! מסלול לתואר "מגיסטר למדעים" (עם תזה) עם התמחות בלמידת מכונה. תוכנית התמחות זו תלמד את הסטודנטים לתארים מתקדמים את התיאוריה והכלים של מדעי ניתוח הנתונים בהקשר של הנדסה ביו רפואית ובריאות האדם, ותעמיד בפניהם נתונים ואתגרים מחקריים בעלי אופי הנדסי ורפואי.

לתוכנית החדשה תפקיד ייחודי במתן ההכשרה הדרושה לדור העתיד של מדעני נתונים רפואיים. היא באה לתת מענה לדרישה העולמית והלאומית הגוברת למדענים שהוכשרו הן במדעי הנתונים והן בהנדסה ביו רפואית.

תנאי הקבלה ללימודים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון כפופים לדרישות ותקנות ביה"ס לתארים מתקדמים.

ההחלטה על קבלה נתונה בידי הוועדה הפקולטית ללימודי תארים מתקדמים על פי שיקוליה המקצועיים. בדיון בבקשת קבלה של מועמד, תתחשב הוועדה הפקולטית ללימודים לתארים מתקדמים ברקע האקדמי של המועמד, בממוצע המצטבר בלימודי הסמכה/ תארים מתקדמים, בהישגיו במקצועות ספציפיים בלימודי הסמכה/ תארים מתקדמים ובנתונים נוספים לגבי היכולת האקדמית, המדעית והמקצועית שלו.. 

כמו כן, יובאו בחשבון שיקולים פקולטיים נוספים (כגון: הגבלה במספר המקומות ופוטנציאל ההנחיה).

הרשמה ללימודי תארים מתקדמים.

  

בוגר פקולטה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטה, בעל ממוצע 82 ומעלה יתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין". ואם ממוצע ציוניו בין 80 ל-82 תישקל קבלתו "על-תנאי".

בוגר פקולטה הנדסית בעל ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו, יחוייב בדרישות לימודיות כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין".

בוגר מדעים מדוייקים (תואר תלת-שנתי) בעל ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו, יחוייב בדרישות לימודיות כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". סטודנט יוכל לעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.

בוגר מדעי החיים (תואר תלת שנתי) או אחר בעל ממוצע מעל 87 שהוחלט לקבלו, יחוייב בהתאם לתכנית לימודי השלמה כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". סטודנט יוכל לעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.

בוגר פקולטה הנדסית או מדעים מדויקים בעל ממוצע  82-84 שהוחלט לקבלו, יחוייב אף הוא בדרישות לפי סעיפים קודמים, אולם יתקבל תחילה במעמד "משלים", כאשר במשך שנת הלימודים הראשונה יהיה עליו ללמוד לפחות 10 נקודות ברמת תואר ראשון/תארים מתקדמים בהתאם לקביעת הוועדה, להשיג בהם ממוצע 85 לפחות וציון 65 לפחות בכל מקצוע.

דרישות הלימוד

צבירה של 40 נקודות תארים מתקדמים, מתוכן 18 נקודות במקצועות מתקדמים, 2 נקודות בגין "אנגלית מורחבת", ו 20 נקודות בגין הגשת עבודת מחקר. 

סטודנטים לתואר מגיסטר נדרשים להשתתף בקורס (218000) מקוון בנושא "אתיקה של המחקר" כתנאי להגשת נושא המחקר. מידע לגבי הקורס, ניתן למצוא כאן

עעל בוגר הפקולטה להנדסה ביו-רפואית ללמוד לפחות 6 מהנקודות מהמקצועות הנלמדים בפקולטה ועל בוגר פקולטה אחרת ללמוד לפחות 9 מהנקודות מהמקצועות הנלמדים בפקולטה.

מועד להגשת נושא המחקר ואישורו

סטודנט במעמד "מן המניין" יגיש את הצעת המחקר בתחילת ההשתלמות (עד סוף חודש העוקב מתחילת הסמסטר).

סטודנט במעמד "משלים" יגיש את הצעת המחקר תוך שני סמסטרים מתחילת ההשתלמות ולפני המעבר למעמד "מן המניין".

 

רשימת קורסים הנלמדים בפקולטה.

לימודי ההשלמה נועדו להקנות למשתלם את הרקע ההנדסי הספציפי הדרוש להתמחותו ולביצוע עבודת המחקר.

על הסטודנט המשלים לקבל ממוצע ציונים במקצועות ההשלמה מעל 85, כאשר בכל מקצוע, הסטודנט צריך להשיג ציון "עובר" (ציון 65 באופן כללי, פרט למקצועות המופיעים בטבלת מקצועות ההשלמה, בהם נדרש לקבל ציון של 75 לפחות).

בתקופת ההשלמות לסטודנט המגיע ממסלול תלת שנתי הסטודנט יהיה במעמד של "סטודנט משלים". לאחר סיום ההשלמות יעבור הסטודנט למעמד "מן המניין".

מעבר למעמד "מן המניין" יתאפשר לאחר אישור נושא המחקר.

רקע אקדמי קודם  מספר נקודות ההשלמה הערות
הנדסה 6 מרשימת מקצועות ההשלמה
תואר ארבע-שנתי במדעי החיים 10 לפחות קורס אחד מכל קבוצה מתוך סל המקצועות המפורט להלן
תואר ארבע-שנתי במדעים מדויקים 6 מרשימת מקצועות ההשלמה
תואר תלת-שנתי במדעים מדוייקים  20 לפחות קורס אחד מכל קבוצה מתוך סל המקצועות המפורט להלן
תואר תלת-שנתי במדעי החיים  20 לפחות קורס אחד מכל קבוצה מתוך סל המקצועות המפורט להלן

מקצועות ההשלמה ייקבעו על פי רשימה שתכין הוועדה וכן מתוך המקצועות העיוניים הנלמדים במסגרת לימודי תואר ראשון בפקולטה, למעט מעבדות, פרויקטים ומקצועות סמינרים.

מקצועות ההשלמה ייבחרו על ידי המנחה ויאושרו על ידי הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. ההשלמה כוללת מקצועות לימוד בהנדסה ביו-רפואית, לפי המכסה המתוארת בטבלה.

מקצועות ההשלמה

337004 מבוא לאנטומיה של האדם למהנדסים 1.0 נק'
336022 מתא לרקמה 2.5 נק'
337001 ביופיזיקה ונוירופיזיולגיה למהנדסים 2.5 נק'

סל מקצועות השלמה:

בסיס חובה – במידה ולא למד שפת תכנות

234128 מבוא למחשב שפת פייתון (שפת מחשב כלשהי) 4.0 נק'

בסיס בחירה מתמטי-פיזיקאלי (לפחות מקצוע אחד, אפשר לבחור יותר מאחד)

104016 אלגברה 1מ 5.0 נק'
104042 חדו"א 1מ 5.0 נק'
104038 אלגברה 2מ 2.5 נק'
104136 מד"ר מ 4.0 נק'
104220 מד"ח ת 2.5 נק'
104215 פונקציות מרוכבות א 2.5 נק'
104214 טורי פורייה 2.5 נק'
114071 פיזיקה 1מ 3.5 נק'

בסיס בחירה הנדסה ביו-רפואית (לפחות מקצוע אחד, אפשר לבחור יותר מאחד)

044105 תורת המעגלים החשמליים 4.0 נק'
044131 אותות ומערכות 4.0 נק'
334221 יסודות של חומרים רפואיים 2.5 נק'
335009 מכניקה של זורמים ביולוגים 3.0 נק'
334222 מכניקת מוצקים להנדסה ביו-רפואית 4.0 נק'

והיתר ממקצועות הפקולטה באישור הפקולטה והמנחה, למעט קורסי מעבדה, פרויקט וסמינרים (ראו רשימה להלן).

קורסים אסורים בהשלמות

334021 מגמות בהנדסה ביו-רפואית
334331 מפגשים עם התעשייה
334014 פרויקט בהנדסה ביו רפואית 1
334015 פרויקט בהנדסה ביו רפואית 2
334016 פרויקט קליני-הנדסי
334019 מעבדה מתקדמת בהנדסה ביו רפואית 1
334020 מעבדה מתקדמת בהנדסה ביו רפואית 2
334005 פרויקט מחקרי לסטודנטים מצטיינים
335001
335002
335003
335004
מעבדה בהנדסה ביו רפואית 1\2\3\4
334305 פרויקט מחקרי למצטיינים
336001 רגולציה ומחקר קליני במכשור רפואי
336024
336024
חדשנות רפואית במודל ביודיזיין 1,2
336543 יזמות בהנדסה ביו-רפואית

הערה: מאחר והפקולטה משלבת מחקר בין-תחומי תתכן תכנית השלמה שונה וייחודית לכל סטודנט וזאת בהתאם לרקע ממנו הוא בא ולכיוון המחקר בו הוא מתמחה. משתלם יוכל לקבל פטור מקורס השלמה במדעי החיים, אם למד קורס שקול או דומה.

תכנית השלמה של סטודנט "משלים" חייבת אישור הוועדה לתארים מתקדמים.

הפקולטה קובעת מדיניות מתן מלגות למשתלמים על בסיס מדיניות הפקולטה, מצויינות והמשאבים שעומדים לרשותה.

פטור משכר לימוד למקבלי מלגה

כל מנת מלגה מקנה פטור יחסי של 25% משכר הלימוד. 

סטודנט המקבל 3 מנות מלגה ייהנה מפטור של 75% וסטודנט המקבל 4 מנות ומעלה ייהנה מפטור מלא.

פטור משכר לימוד לסטודנטים שאינם מקבלים מלגה, מוענק רק לחיילים בשרות חובה העומדים בדרישות האקדמיות לקבלת מלגה.

 

מספר חודשי מלגה

עד 24 חודשי מלגה.

חובותיו של משתלם המקבל מלגה בפקולטה

להתמקד במחקר ולהיות נוכח בפקולטה

להשתתף בסמינרים הנערכים בפקולטה

ליטול חלק בפעילויות האקדמיות של הפקולטה

 

נוכחות מלגאים בפקולטה ו/או שעות נוספות

משתלם המקבל 4 מנות ומעלה, חייב לשהות בטכניון 5 ימים בשבוע. הוא אינו רשאי לעבוד כלל, אלא כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1100 יחידות תעסוקה.

משתלם המקבל 3 מנות יקדיש חייב לשהות בטכניון  4 ימים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של יום עבודה אחד בשבוע, לכל היותר.

משתלם המקבל 2 מנות חייב לשהות בטכניון 3 ימים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד  1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של שני ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.

משתלם המקבל מנה 1 חייב לשהות בטכניון יומיים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של שלושה ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.

למידע נוסף לחצו כאן.

פרופ"ח יעל יניב, סגנית דיקן לתארים מתקדמים

טל' 077-8874124

מייל: yaely@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 321

 

נטע רותם ימניצקי, רכזת תארים מתקדמים

טל' 077-8874130

מייל: gradchair@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 351

מדורי בית-הספר לתארים מתקדמים

https://graduate.technion.ac.il/contact-us/