תואר שני – מגיסטר להנדסה בהנדסה ביו-רפואית (ME)

התואר "מגיסטר להנדסה" הוא תואר ללא תזה, הכולל לימוד מקצועות בלבד והגשת פרויקט גמר. 

תכניות ההשתלמות מיועדות לבוגרי מקצועות ההנדסה, בוגרי תואר במדעים מדויקים, בוגרי מדעי החיים ורפואה שהישגיהם בלימודי התואר הראשון גבוהים.

תנאי הקבלה ללימודים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון כפופים לדרישות ותקנות ביה"ס לתארים מתקדמים.

בדיון בבקשת קבלה של מועמד תתחשב הוועדה הפקולטית ללימודים לתארים מתקדמים ברקע האקדמי של המועמד, בממוצע המצטבר בלימודי תואר ראשון, בהישגיו במקצועות ספציפיים ובנתונים נוספים לגבי היכולת האקדמית, המדעית והמקצועית שלו. 

כמו כן, יובאו בחשבון שיקולים פקולטיים נוספים (כגון: הגבלה במספר המקומות ופוטנציאל ההנחיה).

הרשמה ללימודי תארים מתקדמים.

בוגר פקולטה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטה בעל ממוצע 84 ומעלה יתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין".

בוגר פקולטה הנדסית בעל ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו, יחוייב בדרישות לימודיות כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין".

בוגר פקולטה מדעית בתואר תלת-שנתי בעל ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו, יחוייב בדרישות לימודיות כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". סטודנט יוכל לעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.

בוגר מדעי החיים ואחרים בעל ממוצע מעל 87 שהוחלט לקבלו, יחוייב בהתאם לתכנית לימודי השלמה כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". סטודנט יוכל לעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.

בוגר פקולטה הנדסית/מדעית בעל ממוצע 82-84 ובוגר מדעי החיים/אחרים בעל ממוצע 85-87 שהוחלט לקבלו, יחוייב אף הוא בדרישות לפי סעיפים קודמים, אולם יתקבל תחילה במעמד "משלים", כאשר במשך שנת הלימודים הראשונה יהיה עליו ללמוד לפחות 10 נקודות ברמת תואר ראשון/תארים מתקדמים בהתאם לקביעת הוועדה, להשיג בהם ממוצע 85 לפחות וציון 65 לפחות בכל מקצוע.

צבירה של 42 נקודות לימוד (מתוכן 2 נקודות בגין "אנגלית מורחבת") והגשת פרויקט גמר. 

על בוגר הפקולטה להנדסה ביו-רפואית ללמוד 1/3 מהנקודות ממקצועות הפקולטה ועל בוגר פקולטה אחרת ללמוד לפחות 1/2 מהנקודות ממקצועות הפקולטה.

רשימת קורסים הנלמדים בפקולטה.

לימודי השלמה נועדו להקנות למשתלם את הרקע ההנדסי הספציפי הדרוש להתמחותו ולביצוע עבודת המחקר.

על הסטודנט לקבל ממוצע ציונים במקצועות ההשלמה מעל 80, כאשר בכל מקצוע, הסטודנט צריך להשיג ציון 65.

 

רקע אקדמי קודם  מספר נקודות ההשלמה הערות
הנדסה 9 קורסים מטבלת מקצועות השלמה
תואר ארבע-שנתי במדעי החיים 10 קורסי הפקולטה 334xxx, 335xxx, 336xxx
תואר ארבע-שנתי במדעים 9 קורסים מטבלת מקצועות השלמה
תואר תלת-שנתי במדעים מדוייקים  20 עד 9 נק' מרשימת קורסי ההשלמה והשאר מקורסי הפקולטה ברמה של 334xxx, 335xxx, 336xxx
תואר תלת-שנתי במדעי החיים  20 מקורסי הפקולטה ברמה של 334xxx, 335xxx, 336xxx מתוכם יכולים להיות עד 5 נק' מקורסי החובה הבסיסיים של התכנית הראשית לתואר ראשון בפקולטה ולפי החלטת המנחה

 

מקצועות ההשלמה בהנדסה ביו-רפואית יהיו מתוך המקצועות העיוניים הנלמדים במסגרת הקורסים הנלמדים בפקולטה, למעט מעבדות, פרויקטים ומקצועות סמינרים.

מקצועות ההשלמה ייבחרו על ידי המנחה ויאושרו על ידי הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. ההשלמה כוללת מקצועות לימוד בהנדסה ביו-רפואית, לפי המכסה המתוארת בטבלה.

מקצועות ההשלמה 

337004 מבוא לאנטומיה מיקרו ומאקרו 1.0 נק'
336022 מתא לרקמה 2.5 נק'
337001 ביופיזיקה ונוירופיזיקה למהנדסים  2.5 נק'
337002 פיזיולוגיה של מערכות הגוף  3.0 נק' 

 

הערה: מאחר והפקולטה משלבת מחקר בין תחומי תתכן תכנית השלמה שונה וייחודית לכל סטודנט וזאת בהתאם לרקע ממנו הוא בא ולכיוון המחקר בו הוא מתמחה. משתלם יוכל לקבל פטור מקורס השלמה במדעי החיים, אם למד קורס שקול או דומה.

תכנית השלמה של סטודנט "משלים" חייבת אישור הוועדה לתארים מתקדמים.

סטודנט שהחל את לימודיו במסלול ללא תזה (ME) יוכל לעבור למסלול עם תזה (MSc) בתנאים הבאים:

המלצת המנחה ואישור הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה. 

הגשת הצעת מחקר שתועבר לאישורו של סגן הדיקן לתארים מתקדמים בפקולטה.

יש להגיש את הצעת המחקר בצירוף טופס הצעת נושא מחקר לקראת התואר מגיסטר

בהתאם לנהלי ביה"ס, הסטודנט נדרש לעמוד בבחינה בקורס "אתיקה של המחקר". 

המשך לימודים לתואר דוקטור

סטודנט המסיים תואר שני בנתיב "ללא תזה" ומעוניין להמשיך בלימודי דוקטורט, יידרש להשלים עבודת מחקר במסגרת לימודים "שלא לתואר" בביה"ס לתארים מתקדמים (למצטיינים בלבד).

פרופ"ח יעל יניב, סגנית דיקן לתארים מתקדמים

טל' 077-8874124

מייל: yaely@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 321

 

נטע רותם ימניצקי, רכזת תארים מתקדמים

טל' 077-8874130

מייל: gradchair@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 351

 

מדורי בית-הספר לתארים מתקדמים:

https://graduate.technion.ac.il/contact-us/