תואר שני – מגיסטר להנדסה בהנדסה ביו-רפואית (ME)

התואר "מגיסטר להנדסה" הוא תואר ללא תזה, הכולל לימוד מקצועות בלבד והגשת פרויקט גמר. 

תכניות ההשתלמות מיועדות לבוגרי מקצועות ההנדסה, בוגרי תואר במדעים מדויקים, בוגרי מדעי החיים ורפואה שהישגיהם בלימודי התואר הראשון גבוהים.

תנאי הקבלה ללימודים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון כפופים לדרישות ותקנות ביה"ס לתארים מתקדמים.

ההחלטה על קבלה נתונה בידי הוועדה הפקולטית ללימודי תארים מתקדמים על פי שיקוליה המקצועיים. בדיון בבקשת קבלה של מועמד, תתחשב הוועדה הפקולטית ללימודים לתארים מתקדמים ברקע האקדמי של המועמד, בממוצע המצטבר בלימודי הסמכה/ תארים מתקדמים, בהישגיו במקצועות ספציפיים בלימודי הסמכה/ תארים מתקדמים ובנתונים נוספים לגבי היכולת האקדמית, המדעית והמקצועית שלו. 

כמו כן, יובאו בחשבון שיקולים פקולטיים נוספים (כגון: הגבלה במספר המקומות ופוטנציאל ההנחיה).

הרשמה ללימודי תארים מתקדמים.

בוגר פקולטה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטה בעל ממוצע 82 ומעלה יתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין". ממוצע ציוניו בין 80 ל-82 תישקל קבלתו "על-תנאי".

בוגר פקולטה הנדסית בעל ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו, יחוייב בדרישות לימודיות כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין".

בוגר פקולטה מדעית בתואר תלת-שנתי בעל ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו, יחוייב בדרישות לימודיות כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". סטודנט יוכל לעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.

בוגר מדעי החיים ואחרים בעל ממוצע מעל 87 שהוחלט לקבלו, יחוייב בהתאם לתכנית לימודי השלמה כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". סטודנט יוכל לעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.

בוגר פקולטה הנדסית או מדעים מדויקים בעל ממוצע 82-84 שהוחלט לקבלו, יחוייב אף הוא בדרישות לפי סעיפים קודמים, אולם יתקבל תחילה במעמד "משלים", כאשר במשך שנת הלימודים הראשונה יהיה עליו ללמוד לפחות 10 נקודות ברמת תואר ראשון/תארים מתקדמים בהתאם לקביעת הוועדה, להשיג בהם ממוצע 85 לפחות וציון 65 לפחות בכל מקצוע.

צבירה של 42 נקודות לימוד, מתוכן 2 נקודות בגיל אנגלית מורחבת, והגשת פרוייקט גמר.

על בוגרי הפקולטה להנדסה ביו-רפואית ללמוד 13 מהנקודות ממקצועות הפקולטה ועל בוגרי פקולטות אחרות ללמוד לפחות 20 מהנקודות ממקצועות הפקולטה, כולל פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים 337002.

רשימת קורסים הנלמדים בפקולטה.

לימודי ההשלמה נועדו להקנות למשתלם את הרקע ההנדסי הספציפי הדרוש להתמחותו ולביצוע עבודת המחקר.

על הסטודנט המשלים לקבל ממוצע ציונים במקצועות ההשלמה מעל 85, כאשר בכל מקצוע, הסטודנט צריך להשיג ציון "עובר" (ציון 65 באופן כללי, פרט למקצועות המופיעים בטבלת מקצועות ההשלמה, בהם נדרש לקבל ציון של 75 לפחות).

בתקופת ההשלמות לסטודנט המגיע ממסלול תלת שנתי הסטודנט יהיה במעמד של "סטודנט משלים". לאחר סיום ההשלמות יעבור הסטודנט למעמד "מן המניין".

מעבר למעמד "מן המניין" יתאפשר לאחר אישור נושא המחקר.

רקע אקדמי קודם  מספר נקודות ההשלמה הערות
הנדסה 6 מרשימת מקצועות ההשלמה
תואר ארבע-שנתי במדעי החיים 10 לפחות קורס אחד מכל קבוצה מתוך סלי מקצועות ההשלמה המפורטים להלן
תואר ארבע-שנתי במדעים מדויקים 6 מרשימת מקצועות ההשלמה
תואר תלת-שנתי במדעים מדוייקים  20 לפחות קורס אחד מכל קבוצה מתוך סלי מקצועות ההשלמה המפורטים להלן
תואר תלת-שנתי במדעי החיים  20 לפחות קורס אחד מכל קבוצה מתוך סלי מקצועות ההשלמה המפורטים להלן

מקצועות ההשלמה ייקבעו על פי רשימה שתכין הוועדה וכן מתוך המקצועות העיוניים הנלמדים במסגרת לימודי תואר ראשון בפקולטה, למעט מעבדות, פרויקטים ומקצועות סמינרים.

מקצועות ההשלמה ייבחרו על ידי המנחה ויאושרו על ידי הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. ההשלמה כוללת מקצועות לימוד בהנדסה ביו-רפואית, לפי המכסה המתוארת בטבלה.

מקצועות ההשלמה

337004 מבוא לאנטומיה של האדם למהנדסים 1.0 נק'
336022 מתא לרקמה 2.5 נק'
337001 ביופיזיקה ונוירופיזיולגיה למהנדסים 2.5 נק'

סלי מקצועות ההשלמה:

בסיס חובה – במידה ולא למד שפת תכנות

234128 מבוא למחשב שפת פייתון (שפת מחשב כלשהי) 4.0 נק'

בסיס בחירה מתמטי-פיזיקאלי (לפחות מקצוע אחד, אפשר לבחור יותר מאחד)

104016 אלגברה 1מ 5.0 נק'
104042 חדו"א 1מ 5.0 נק'
104038 אלגברה 2מ 2.5 נק'
104136 מד"ר מ 4.0 נק'
104220 מד"ח ת 2.5 נק'
104215 פונקציות מרוכבות א 2.5 נק'
104214 טורי פורייה 2.5 נק'
114071 פיזיקה 1מ 3.5 נק'

בסיס בחירה הנדסה ביו-רפואית (לפחות מקצוע אחד, אפשר לבחור יותר מאחד)

044105 תורת המעגלים החשמליים 4.0 נק'
044131 אותות ומערכות 4.0 נק'
334221 יסודות של חומרים רפואיים 2.5 נק'
335009 מכניקה של זורמים ביולוגים 3.0 נק'
334222 מכניקת מוצקים להנדסה ביו-רפואית 4.0 נק'

והיתר ממקצועות הפקולטה באישור הפקולטה והמנחה, למעט קורסי מעבדה, פרויקט וסמינרים (ראו רשימה להלן).

קורסים אסורים בהשלמות

334021 מגמות בהנדסה ביו-רפואית
334331 מפגשים עם התעשייה
334014 פרויקט בהנדסה ביו רפואית 1
334015 פרויקט בהנדסה ביו רפואית 2
334016 פרויקט קליני-הנדסי
334019 מעבדה מתקדמת בהנדסה ביו רפואית 1
334020 מעבדה מתקדמת בהנדסה ביו רפואית 2
334005 פרויקט מחקרי לסטודנטים מצטיינים
335001
335002
335003
335004
מעבדה בהנדסה ביו רפואית 1\2\3\4
334305 פרויקט מחקרי למצטיינים
336001 רגולציה ומחקר קליני במכשור רפואי
336024
336024
חדשנות רפואית במודל ביודיזיין 1,2
336543 יזמות בהנדסה ביו-רפואית

הערה: מאחר והפקולטה משלבת מחקר בין-תחומי תתכן תכנית השלמה שונה וייחודית לכל סטודנט וזאת בהתאם לרקע ממנו הוא בא ולכיוון המחקר בו הוא מתמחה. משתלם יוכל לקבל פטור מקורס השלמה במדעי החיים, אם למד קורס שקול או דומה.

תכנית השלמה של סטודנט "משלים" חייבת אישור הוועדה לתארים מתקדמים.

סטודנט שהחל את לימודיו במסלול ללא תזה (ME) יוכל לעבור למסלול עם תזה (MSc) בתנאים הבאים:

המלצת המנחה ואישור הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה. 

הגשת הצעת מחקר שתועבר לאישורו של סגן הדיקן לתארים מתקדמים בפקולטה.

יש להגיש את הצעת המחקר בצירוף טופס הצעת נושא מחקר לקראת התואר מגיסטר

בהתאם לנהלי ביה"ס, הסטודנט נדרש לעמוד בבחינה בקורס "אתיקה של המחקר". 

המשך לימודים לתואר דוקטור

סטודנט המסיים תואר שני בנתיב "ללא תזה" ומעוניין להמשיך בלימודי דוקטורט, יידרש להשלים עבודת מחקר במסגרת לימודים "שלא לתואר" בביה"ס לתארים מתקדמים (למצטיינים בלבד).

פרופ"ח יעל יניב, סגנית דיקן לתארים מתקדמים

טל' 077-8874124

מייל: yaely@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 321

 

נטע רותם ימניצקי, רכזת תארים מתקדמים

טל' 077-8874130

מייל: gradchair@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 351

 

מדורי בית-הספר לתארים מתקדמים:

https://graduate.technion.ac.il/contact-us/