ערעור על בחינה בקורס פקולטי

טופס ערעור זה נועד להגשת ערעור בקורס של הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בלבד (קורס שמספרו מתחיל ב-33).

ערעור ניתן להגיש תוך 4 ימים ממועד פרסום הציונים וסריקת הבחינות.